Yrittäjyys

Maatalousyrittäjien työhyvinvointia parantavan hankkeen merkitys ja kehittäminen

Annariina Kokko 2018
Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää Varavoimaa Farmarille II -hankkeen kehityskohteita ja kerätä palautetta hankkeen asiakkailta. Opinnäytetyö koostuu kirjallisuusselvityksestä ja tutkimusosion haastatteluista. Tutkimusosiossa selvitettiin Varavoimaa Farmarille II -hankkeen onnistumisia ja kehityskohteita suorittamalla haastattelu kymmenelle hankkeen viljelijäasiakkaalle. Teoriapohjan keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: mitkä asiat maatalousyrittäjän työhyvinvointiin vaikuttavat ja mistä työhyvinvointiin voi hakea apua.

Maaseutuelinkeinoyrityksiin erikoistuneen tilitoimistoyrityksen perustaminen : Case AgriTilipalvelut Oy

Sari Kilpala 2018
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa maaseudun yrittäjien käyttämiä tilitoimistopalveluita ja selvittää millaisia tilitoimistopalveluita yrittäjät haluaisivat saada tilitoimistolta. Lisäksi selvitettiin voiko tilitoimisto tarjota muitakin palveluita kuin perinteisiä tilitoimistopalveluita. Opinnäytetyön tulosten pohjalta laadittiin liiketoimintasuunnitelma omalle yritykselle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ovatko perustilitoimistopalvelut riittäviä tulevalle tilitoimistoyritykselle vai onko tarvetta laajemmalle tilitoimistopalvelulle.

Kotieläinpiha maatilan sivuelinkeinona

Päivi Oikarainen 2018
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kotieläinpihan mahdollisuuksia maatilan sivuelinkeinona sekä kartoittaa tilallisten mielipiteitä kotieläinpihatoiminnasta. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena yhdessä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa, joka on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman sekä yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö.

Omistajanvaihdos maatilalla : Omistajanvaihdosprosessi maatilayrityksessä

Samuli Hyry 2018
Maataloudessa niin kuin muussakin yritystoiminnassa, omistussuhteiden muutos on toiminnan jatkumisen edellytyksenä jossakin elinkaaren vaiheessa. Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia on Suomessa avustettu luopumistuella ja nuoren viljelijän aloitustuella. Luopumistuki loppuu vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä myös tekee omistajanvaihdoksien selvittelystä ajankohtaisen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maatilalla tapahtuvaa omistajanvaihdosprosessin kulkua. Tavoitteena oli koota hajallaan olevaa tietoa yhteen ja rakentaa selkeä kuva omistajanvaihdosprosessista ja sen etenemisestä.

Omistajanvaihdosten onnistuminen ja tilojen tulevaisuuden suunnitelmat Pohjois-Savon alueella EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Viivi Turunen 2018
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli MTK-Pohjois-Savon hallinnoima Kohti tulevaa -hanke ja työ liittyi olennaisesti hankkeeseen. Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa aloitustukea saaneille tiloille tehtiin sähköinen kysely sukupolven- ja omistajavaihdoksen onnistumisesta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten sukupolven- ja omistajanvaihdokset ovat onnistuneet viime ohjelmakaudella ja millainen on tilojen nykytila.

Maatilojen yhteenliittymä ja sen yhtiöittäminen

Olli Käkelä 2017
Valitsin maatilojen yhteenliittymän ja sen yhtiöittämisen aiheekseni, koska tällä hetkellä Suomen maataloudessa on tapahtumassa rakennemuutos. Monet tilat lopettavat lypsykarjatuotannon vähentyneen kannattavuuden ja jatkajien puutteen takia. Tästä huolimatta Suomen maidontuotantomäärä on nousussa. Tämän selittää jäljelle jäävien tilojen laajentuminen isompaan kokoluokkaan.

ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN RATSASTUSKOULUSSA : Case Aaltokankaan Ratsutallit Oy

Tuuli Mustonen 2017
Työssä kehitettiin oululaisen ratsastuskoulun Aaltokankaan Ratsutallit Oy:n asiakaspalvelua ja toimintatapoja. Aaltokankaan Ratsutallit haluaa kehittää toimintaansa entistä laadukkaammaksi ja se haluaa erottautua kilpailijoistaan sujuvalla asiakaspalvelulla ja viimeistellyllä toimintakonseptillaan. Kiinnostus hevosiin toimii usein hevosyrityksen perustamismotiivina eivätkä monet hevosyrittäjät ole erityisen kiinnostuneita yrityksensä johtamisesta, toiminnan kehittämisestä ja asiakaspalvelusta, vaan nauttivat hevosten kanssa puuhailusta.

Valmentava työote : Valmentavan työotteen nykytila ja kehittäminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Tuula Harinen 2017
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka valmentava työote pedagogisena toimintatapana toteutuu Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhdeksässä eri oppilaitoksessa ja sen kahdeksalla koulutusalalla. Lisäksi selvitettiin, millaisia pedagogisia kehittymistarpeita opetushenkilöstöllä on valmentavan työotteen toteuttamisen edistämiseksi.

LAATUHUNAJAN TUOTTAMISEN KRIITTISET KOHDAT : Tiedon tuottaminen tarhureille ja kuluttajille AV-työkalujen avulla

Sirkku Kianto 2017
Opinnäytteen toimeksiantaja on Suomen Mehiläishoitajain liitto, SML. Liiton tilaus koskee kahta videota, otsikoiltaan Laatuhunajan kriittiset kohdat ja Kukasta pöytään. Laatuhunajan kriittiset kohdat -video on suunnattu tarhureille, joille esitellään hunajan tuotannossa vaikuttavat kriittiset kohdat. Kukasta pöytään–videolla esitellään kuluttajalle lyhyesti hunajan matka kukasta pöytään.

Yritysmäisen metsänomistajuuden mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Jonne Seppä ja Joni Kaarta 2016
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa asuvien metsänomistajien tieto- ja koulutustarpeita sekä selvittää yritysmäiseen metsänomistukseen ja oman metsän hoitamiseen liittyviä näkemyksiä. Selvitys toteutettiin osana metsäkeskuksen Pohjoisen metsätilat kasvuun –hanketta, jonka tarkoituksena on auttaa metsänomistajia toimimaan yritysmäisesti tiedottamalla erilaisista metsäomistuksen ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksista. Myös tässä opinnäytetyössä painopiste kohdistui yritysmäiseen metsänomistajuuteen ja siihen liittyviin sekä metsänhoidollisiin että muihin toimenpiteisiin. Työn toimeksiantajana toimi Suomen metsäkeskus.