Ympäristö

Suo- ja metsäoppimispolut Timosenkosken luontokoululle

Riikka Meskanen ja Teija Nybacka 2018
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Oulun kaupungin Timosenkosken luontokoulu ja opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää luontokoulun metsä- ja suoaiheisten oppimispolkujen oppimateriaaleja sekä tuoda uutta teknologiaa oppimispoluille. Ympäristöopin opetuksen keskeisiä sisältötavoitteita Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa viidennellä ja kuudennella luokalla on tutustua metsiin ja soihin ekosysteemeinä.

Ympäristöjohtamisen erityispiirteet kasvuyrityksissä

Kaisa Miettunen 2018
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata startup- ja kasvuyrityksille yhteisiä ympäristöjohtamiseen liittyviä ominaisuuksia. Työn tavoitteena oli löytää alkuvaiheessa oleville, voimakkaasti muuttuville yrityksille yhteisiä ympäristöjohtamisen haasteita, sekä löytää niihin ratkaisuja. Tutkimusaineistoa hankittiin haastatteluiden avulla, ja analysoinnin jälkeen sitä verrattiin kirjallisuudessa esitettyihin seikkoihin.

Urho Kekkosen kansallispuiston kävijöiden viihtyvyys: kevätsesonki 2017

Suvi Jalokoski 2018
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kävijöiden viihtyvyyttä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Tarkoituksena oli myös saada selville retkeilijöiden mielipiteet kansallispuiston palveluista ja ympäristöstä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsähallitus.

Miehittämättömän ilma-aluksen käytön mahdollisuudet virtavesi- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelussa sekä järvien vesikasvillisuuden kartoituksessa

Viivi Karppinen 2017
Virtavesi- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelun ja järvien vesikasvillisuuden kartoituksen tärkeä vaihe on maastossa tehtävä kartoitustyö. Maastotyön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on pohdittu, millaisia mahdollisuuksia miehittämättömän ilma-aluksen käytöllä olisi.

Uljuan tekojärven kehittäminen : Esiselvitys

Essi Vakkuri 2017
Uljuan tekojärvi sijaitsee Siikalatvalla, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Uljuan tekojärvi on osa Siikajoen päävesistöä ja kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Uljuan tekojärvi rakennettiin Siikajoen vesistöalueen ...

Juopulinjärven kunnostustarveselvitys

Aija Sarajärvi 2016
Juopulinjärvi sijaitsee Oulun Ylikiimingissä, Juopulinkylässä. Juopulinjärvelle tehtiin opinnäytetyönä kunnostustarveselvitys. Osana kunnostustarveselvitystä järven mökkiläisille tehtiin jätevesikysely. Kunnostustarveselvityksessä tarkkailtiin järven kuormitusta sekä VEMALA- että Vollenweiderin mallien avulla. Vesistön tilaa tarkkailtiin tutkimalla vesinäytteitä. Juopulinjärvelle tehtiin myös kesällä 2016 kasvillisuuskartoitus, jonka pohjalta vesikasvien poistosuunnitelmaa päivitettiin.

Biopohjaisten muovien käyttö ja tunnettuus

Johanna Moilanen 2016
Biopohjaisella muovilla tarkoitetaan biohajoavaa muovia, joka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista, kuten ligniinistä tai tärkkelyksestä. Biopohjaisten muovien monimuotoisuus mahdollistaa erilaisten tuotteiden ja sovellusten valmistamisen arkikäyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa erilaisten biopohjaisten muovien käyttöä sekä niiden tunnettuutta Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan ja rakennustekniikan opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa.

Riistan huomioiminen metsän hoidossa

Katri Huovinen 2016
Nykyajan talousmetsien hoitomenetelmät ovat vaikuttaneet paljon riistan elinympäristöihin. Toiset riistalajit ovat sopeutuneet muutoksiin paremmin kuin toiset. Esimerkiksi metsien alikasvosten liiallinen siistiminen ja soiden ojitukset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että metsäkanalintujen elinympäristöt ovat muuttuneet ja sopivien elinympäristöjen määrät ovat vähentyneet. Työn toimeksiantajana toimii yksityismetsänomistaja. Tavoitteena tässä työssä oli laatia metsikkökuviokohtaiset toimenpide-ehdotukset. Erityisesti tuli selvittää, kuinka metsäkanalintujen elinympäristövaatimukset voidaan huomioida toimeksiantajan metsätilalla.

Luonnontuotepainotteisen metsänhoidon suunnittelu : Esimerkkinä yksityinen metsätila Pohjois-Suomessa

Anne-Maria Kitkala 2016
Luonnontuotteiden tavoitteellinen tuotanto on osa agrometsätaloutta. Agrometsätalous on käsitteenä vielä melko tuntematon Suomessa, vaikka sen menetelmiä meillä joissain määrin sovelletaankin. Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia luonnontuotteita painottava metsänhoidon suunnitelma yksityisen metsänomistajan käyttöön. Suunnitelman kohdealueena on metsätilaan kuuluva noin 48 hehtaarin laajuinen metsälö.

Tervasroson ja männynneulasruosteen levinneisyys puoliloiskasveilla Oulun kaupunkialueella

Jukka Mikkilä 2016
Tervasroso on eräs pahimmista metsämännyn sienitaudeista Fennoskandiassa. Tervasrosoa esiintyy koko maassa, mutta pahimmat tuhot se on aiheuttanut Pohjois-Suomessa. Opinnäyte-työssä selvitettiin tervasroson ja männynneulasruosteen yleisyyttä niiden väli-isäntäkasveilla Oulun kaupunkialueella. Opinnäytetyön tilaaja oli Luonnonvarakeskus Oulu