Kotieläintalous

Hevosen sykemittaus

Eveliina Saukko ja Henna Pulkkinen 2018
Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Timer Gps Europelle sekä Turkan Ratsurinne Ay:lle. Timer Gps halusi vastata kuluttajien tarpeeseen seurata hevosten hyvinvointia mittaamalla näiden omaehtoista aktiivisuutta. Turkan Ratsurinne puolestaan oli kiinnostunut siitä, olisiko mittausten perusteella nähtävissä, ovatko pihatossa asuvat hevoset karsinatallissa asuvia hevosia aktiivisempia omaehtoisessa liikkumisessa.

Lypsykarjan laidunnus ja jaloittelu Osuuskunta Pohjolan Maidon toiminta-alueella

Emma Aamuvuori ja Anniina Säisä 2018
Laiduntaminen on vähentynyt, pihattonavettojen, automaattilypsyn ja suurien karjakokojen myötä laiduntamisen järjestäminen on koettu hankalaksi toteuttaa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Osuuskunta Pohjolan Maidon toiminta-alueen maitotilayrittäjien laidunnustottumuksia sekä heidän kokemuksia, näkemyksiä ja käytänteitä lypsykarjan laidunnuksesta ja jaloittelusta.

Hiehon kasvatuksen kehittäminen

Roosa Eklund 2018
Tämän opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Atria Oyj:lle. On huomattu, että lypsykarjatiloilla ei panosteta hiehoihin samoissa määrin kuin vasikoihin ja lypsäviin. Tämä johtunee osaltaan vanhoista pinttyneistä ajatusmalleista, että hiehot ovat niin sanottua joutokarjaa, mutta myös tiedon puutteesta. Kiinnostus hiehojen kasvatukseen ja hyvinvointiin on kasvanut, mutta tietoa ja uusia hyviä käytänteitä tarvitaan lisää. Toimeksiantaja kaipasi lisäohjeistusta lypsykarjatilallisille, ja tämä työ toimii tietopohjana sille.

VaDia-neuvontapalvelun kehittäminen

Eila Alasirniö ja Anna Tamminen 2018
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää VaDia-neuvontapalvelua vastaamaan paremmin maitotilayrittäjien tarpeita ja kehittää VaDia-asiantuntijoiden työtä siten, että he voivat tarjota parhaan mahdollisen hyödyn maitotilayrittäjille. Työssä tehtiin kyselytutkimus kaikille Valio Oy osuuskuntien maitotilayrittäjille, joille VaDia-mittaus oli tehty vuoden 2017 aikana. Työn toimeksiantajana toimi Valio Oy.

Hevosen hammashoitopalvelun mahdollisuudet Suomessa

Jenny Jurvakainen 2018
Tämän opinnäytetyön taustalla on idea hevosten hammashoitopalveluita tarjoavasta yrityksestä. Työn tavoite on selvittää, olisiko hevosten hammashoitopalveluita tuottavalle yritykselle markkinoita Suomessa vai kattaako eläinlääkäreiden tarjoama palvelu kysynnän hevosten hammashuollon alueella.

Samojedinkoiran käyttöominaisuudet

Elina Tolonen 2018
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää samojedinkoiran käyttöominaisuuksia ja mahdollisuutta vaikuttaa niihin jalostusvalinnoilla. Samojedinkoira on rotumääritelmän mukaan seura- ja rekikoira, joten opinnäytetyössä haluttiin nostaa samojedinkoira esiin työkoirana ja kartoittaa samojedinkoiran rekikoiraominaisuuksia.

Tarttuvien sorkkasairauksien riskien arviointi 

Hanna Jämsä 2017
Tartunnalliset sorkkasairaudet ovat lisääntyneet viime vuosina Suomessa, ja varsinkin kasvavissa karjoissa ne ovat suuri huolenaihe. Tartunnalliset sorkkasairaudet voivat aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita, joten ...

Rakennearvosteluissa annettujen vedinhuomioiden esiintyvyys

Irja Södö ja Laura Mäki 2017
Jalostus on tärkeä osa lypsykarjataloutta ja sillä pyritään kestäviin ja hyvätuotoksisiin eläimiin. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin rakennearvosteluissa annettujen vedinhuomioiden yleisyyttä ja onko vedinhuomioilla yhteyttä muihin utarerakenneominaisuuksiin, lehmärotuihin, poikimakertoihin ja lehmien poistojen syihin. Tarkasteltuja vedinhuomioita olivat vetimet ristissä, vetimien asento poikkeava, vetimien muoto poikkeava, etu- ja takavetimet lähekkäin, eripituiset etu- ja takavetimet, laajentuneet maitokammiot ja takavetimet kaukana takana. Opinnäytetyö tehtiin selvitystyönä Faba osuuskunnalle.

Houkutusrehuruokinta ja ruokinnan seurannan mittarit kehittyvillä automaattilypsytiloilla Pohjois-Suomessa

Iiris Muhonen 2017
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä tunnuslukuja ja havaintoja Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla sijaitsevat automaattilypsytilalliset käyttävät ruokinnan seurantaan, sekä selvittää houkutusrehujen käyttöön liittyviä asioita. Työn toimeksiantaja on Hankkija Oy. Haastattelut tehtiin viidelle kehittyvälle automaattilypsytilalle Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella, ja niiden tarkoituksena oli toimia pohjana laajemmalle, koko Pohjois-Suomen automaattilypsytilat tavoittavalle kyselylle.

Lypsylehmä tuotantokaudesta seuraavaan : Loppulypsykausi, umpikausi, siirtymäkausi ja lypsyn aloitus

Anni Häyrynen 2017
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin loppulypsykauden, umpikauden sekä siirtymäkauden merkitystä sekä selvittää, miten maitotiloilla näihin vaiheisiin suhtaudutaan. Opinnäytetyön tutkimusosuutena toteutettiin Webropol-ohjelmalla laadittu sähköinen kysely maitotilayrittäjille. Kyselyyn saatiin yhteensä 62 vastausta. Saatujen vastausten perusteella maitotilayrittäjillä on pääosin hyvin selkeä käsitys siitä, miten loppulypsy- ja umpikauden lehmiä tulisi hoitaa, jotta saavutettaisiin parhaat tulokset seuraavan lypsykauden alussa.