Kasvintuotanto

Kädessä pidettävän vilja-analysaattorin hyödyllisyys ja käyttömahdollisuudet

Kati Kaartinen ja Matias Vidgren 2018
Viljojen laadun analysointi on tärkeää, ja esimerkiksi ruokintaa suunniteltaessa on viljan rehuarvon oltava tarkasti tiedossa. Valkuaispitoisuus vaikuttaa viljasta maksettavaan hintaan. Tähän asti analysointeja on pystytty tekemään ainoastaan laboratorioissa eikä tilojen välisissä viljakaupoissa voitu olla varmoja viljan laadusta. Työn toimeksiantajana toimii GrainSense Oy, joka on kehittänyt ensimmäisen kädessä pidettävän laitteen, jolla voi mitata viljojen ja muiden viljelykasvien valkuaispitoisuutta, kosteutta sekä öljy- ja tärkkelyspitoisuutta vaikka suoraan pellon laidalla.

Maaperän luontaisten kaliumvarojen ja kaliumlannoituksen merkitys säilörehunurmen viljelyssä turvemailla IV-viljelyvyöhykkeellä

Tiina Lämsä 2018
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maan luontaisten kaliumvarojen ja kaliumlannoituksen merkitystä säilörehunurmen satoon ja ravinnetalouteen turvemailla IV-viljelyvyöhykkeellä. Kalium on typen jälkeen tärkein ravinne nurmelle ja vahvan satovasteen vuoksi kaliumin käyttö on usein kannattavaa. Opinnäytetyön toimeksiantajana olivat Oulun ammattikorkeakoulun OmaNauta- hanke ja Yara Suomi.

Laadukkaiden yrttien tuottaminen kuivaamalla

Emilia Isola 2018
Opinnäytetyön tavoitteena oli koota yhteen ohjeet, neuvot ja suositukset yrttien tuotannosta sekä kuivausprosessista yrttituottajien, alalle haluavien sekä harrastajien hyödyksi, sillä on havaittu, että yrttien laadussa on parantamisen varaa. Kuivaus on yrttituotannossa kriittinen työvaihe, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta hyvä laatu saavutetaan. Etenkin optimaalisen kuivauslämpötilan ja -ajan valinta eri yrteille voi olla haastavaa, joten kuivausprosessi ja siihen vaikuttaminen on hyvä tuntea.

Pohjoisen kasvintuotannon kehittäminen : Valkuaiskasvit ja maissi

Marjut Sallmén 2018
Työn tavoitteena oli tehdä kirjallisuuskatsaus Pohjois-Pohjanmaalla viljeltävistä valkuaiskasveista, niiden kasvuvaatimuksista ja maalajeista sekä selvittää millaista tutkimustietoa alueelta on jo olemassa. Työssä selvitettiin myös millaisia uusien kasvilajien viljelymahdollisuuksia alueella voisi olla. Työn päätavoitteena oli tämän selvityksen pohjalta esittää suositeltavia kasvilajeja ja -lajikkeita toimeksiantajalle omiin kenttäkokeisiin.

Talvivalkosipulin viljely Pohjois-Suomessa

Riitta-Kaisa Rontu 2018
Tämän työn tavoitteena oli selvittää talvivalkosipulin ammattimaisen viljelyn perusteita yleisesti sekä kokemuksia ja käytännön ratkaisuja nimenomaan Pohjois-Suomen näkökulmasta. Toinen tavoite oli löytää sopivia lajikkeita pohjoisen lyhyeen kasvukauteen ja selvittää niiden saatavuutta ammattimaisessa mittakaavassa. Tavoitteena oli myös tehdä toimiva viljelysuunnitelma kirjoittajan omille viljelmille.

Metsästä palstaviljelyalueeksi : Case: Hietasaari

Kaisa Kummala 2018
Tämä opinnäytetyö on alustava toimenpidesuunnitelma uuden palstaviljelyalueen toteuttamiseksi Oulun kaupungin Hietasaareen. Taustalla on alueen maankäytön muutossuunnitelmat, joiden toteutuessa nykyisin palstaviljelykäytössä ...

Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä

Elsi Pellikainen 2018
Ravinnetaseiden avulla saadaan kokonaiskuva maatilan ravinnevirtojen määrästä ja laadusta. Peltotaselaskenta on ravinteiden seurantamenetelmä, joka antaa tietoa peltolohkojen ravinnevirroista. Peltotaselaskennassa lasketaan annettujen ja sadonkorjuussa poistuneiden ravinteiden erotus. Tässä opinnäytetyössä keskitytään peltotaseisiin maidontuotantotilalla.

Kuituhampun esikasvivaikutus perunalle

Kurunsaari Jani 2017
Perunan viljely rasittaa maan rakennetta huomattavasti. Kuituhampun vahva juuristo ehkäisee eroosiota ja kuohkeuttaa maata. Lisäksi kuituhamppu varistaa lehtensä lisäten näin orgaanisen aineksen määrää maaperässä. Teoriassa nämä ominaisuudet tekevät kuituhampusta varteen otettavan vaihtoehdon perunan viljelykiertoon.

Pensasmustikan tuotantomahdollisuudet Pohjois-Suomessa

Laura-Tuulikki Pieniniemi 2017
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pensasmustikan markkinoita ja viljelymahdollisuuksia Oulun seudulla. Pensasmustikan markkinoiden selvittämiseksi laadittiin kysely, jonka avulla selvitettiin Oulun seudun markkinoita. Kirjallisuuden avulla selvitettiin pensasmustikan viljelyn edellytyksiä, sadonkorjuuta ja Oulun seudulla menestyviä viljelylajikkeita.

Perunanviljelyn vaikutukset maan viljavuuteen ja toimenpiteet kasvukunnon parantamiseksi

Juho Räbinä 2017
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät perunanviljelyssä aiheuttavat maan kasvukunnon heikkenemisen, miten kasvukunnon tilaa havainnoidaan ja miten kasvukunto nostetaan hyvälle tasolle. Työn tutkimusaineistoa kerättiin kuudelta eri peltolohkolta kesällä 2016, joissa neljällä on harjoitettu yksipuolista perunanviljelyä ja kahdella vilja-nurmi viljelykiertoa. Tutkittaville peltolohkoille suoritettiin peltomaan laatutesti, jonka avulla selvitettiin lohkojen välisiä eroja. Peltomaan laatutestin tuloksista voidaan todeta aikaisempien viljelytoimenpiteiden vaikutus pellon kasvukuntoon ja havaita yksipuolisen perunanviljelyn aiheuttamat ongelmat.