Energia

Syötteen metaanintuotantopotentiaalin määrittäminen AMPTS II -laitteistolla

Aku Savolainen 2016
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tutkimustuloksia eräiden syötteiden ominaisuuksista biokaasun tuotantoa ja hyödyntämistä ajatellen. Työ koostuu kirjallisuudesta kerätystä tietopohjasta, joka käsittelee biokaasun tuottamiseen käytettäviä syötteitä ja biokaasun tuotantoon liittyvää tekniikkaa, sekä käytännön kokeesta, jossa biokaasua tuotetaan AMPTS II –laitteistolla. Työn tuloksia käytetään liminkalaisen Jahotec Oy:n biokaasulaitoksen toiminnan tehostamisessa ja markkinoinnissa.

Pelletin korvaaminen hakkeella biopolttokattilassa

Teemu Uutela ja Mikko Härkönen 2016
Opinnäytetyössä tutkittiin, voiko polttohaketta polttaa biopolttokattilassa pelletin sijasta ja kuinka tehokkaasti ja puhtaasti palaminen tapahtuu. Yksi kynnystekijä poltoissa oli hakkeen kulkeminen syöttöruuvissa. Polttokokeet suoritettiin kahdella eri palakoolla ja kolmella eri kosteuspitoisuudella. Polttokokeet suoritettiin Oulun ammattikorkeakoulun omassa energialaboratoriossa biopolttokattilassa ja polttokokeissa käytetty hake hankittiin yksityisyrittäjältä Limingasta.

Iin aurinkoenergiapuisto

Timo Jussilainen ja Heikki Riikola 2015
Opinnäytetyössä selvitettiin Iihin suunnitellun aurinkoenergiapuiston taloudellinen kannattavuus. Siinä tarkasteltiin aurinkoenergialaitteistojen kokonaisinvestointia ja laskettiin tilaajan toivoman laitteiston investoinnin suuruus ja sen kannattavuus. Työn tilaajina oli Iin Micropolis Oy sekä Iilaakso Oy.

Maatilojen omatoimirakennetut biokaasulaitokset : Toteutus ja kustannukset

Tiina Haverinen 2014
Tämä opinnäytetyö tehtiin, koska havaittiin olevan tarpeellista selvittää maatilojen biokaasulaitosten prosesseja ja niiden rakentamisen kustannuksia. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Oulun ammattikorkeakoulun BioE-logia- koulutushanke. Tämän työn päätavoitteena oli tuoda esiin esimerkkejä maatalousyrittäjien itse tiloilleen toteuttamista biokaasulaitoksista. Työssä selvitettiin biokaasulaitosten prosesseja, materiaalihankintoja ja kustannuksia.

Purun, hakkeen, kauran oljen ja ruokohelven pelletöityminen

Jussi-Pekka Pyy 2014
Opinnäytetyössä selvitettiin, miten puru, hake, kauran olki ja ruokohelpi soveltuvat pelletöintiin ja millaiset seokset ovat parhaita näillä raaka-aineilla. Työn toimeksiantaja oli Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön Ekopelletti T&K –hanke. Pellettien ominaisuuksista tutkittiin irtotiheyttä, kosteuspitoisuutta, mekaanista kestävyyttä, tuhkapitoisuutta sekä lämpöarvoa. Tutkittavia seoksia oli mukana kaikkiaan 30 kappaletta.

Muovin ja oljen hyödyntäminen pelletöinnissä

Matti Puranen ja Ville Savela 2013
Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä etuja saadaan käytettäessä muovia pelleteissä, sekä millainen muovi-olki-hake-seos palaa parhaiten ja aiheuttaa vähiten päästöjä. Tavoitteena oli myös pellettien mekaanisen kestävyyden selvittäminen sekä pelletin valmistukseen kuluneen ajan, energian ja työn sujuvuuden selvittäminen.