Täältä löydät valmiit toimeksiannot opinnäytetöihin tai projektiopintoihin. Sivusto päivittyy sitä mukaan kun uusia toimeksiantoja saadaan. 

Toimeksiantaja voit tarjota aiheita yhteydenottolomakkeen kautta

Opiskelijat voivat ehdottaa esimerkiksi harjoittelupaikoilta tai omasta kiinnostuksesta kumpuvia aiheita opettajille tai opinnäytetyövastaavalle. 

Opinnäytetyön aiheita


Maaseudun kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi ja siitä viestiminen, case Pohjois-Pohjanmaa


Opinnäytetyön tehtävänä on selvittää Pohjois-Pohjanmaan maaseuturahaston ELY- ja LEADER -kehittämishankkeiden hankehenkilöstön näkemyksiä hankkeiden paikallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta sekä niiden arvioinnista. Lisäksi työssä etsitään keinoja hankkeen vaikuttavuudesta viestimiseen. Kyseessä on määrällinen tutkimus, jossa aineisto kerätään sähköisenä kyselynä. Kysely osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan Maaseuturahaston kehittämishankkeisiin osallistuville. Kysely kohdistetaan hankkeille, jotka ovat käynnissä tai päättyvät vuonna 2020.
 
Opinnäytetyöhön haetaan yhtä tekijää. Opinnäytetyöstä maksetaan palkkio. 
 
Toimeksiantaja: Vaikuttavuus Esiin -hanke, Harri Kontio, harri.kontio[at]nousevarannikkoseutu.fi.
 
Yhteydenotot: satu.valijarvi[at]oamk.fi
                                                                                                                                                             19.02.20

Hankerahoittajien näkemys Pohjois-Pohjanmaan maaseuturahaston kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista

 
Opinnäytetyössä tehtävänä on selvittää Pohjois-Pohjanmaan maaseuturahaston ELY- ja LEADER –hankerahoittajien näkemyksiä hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista. Millaista tukea tarvitaan rahoituspäätöksen tueksi, miten ns. erottaa jyvät akanoista? Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa kerätään haastatteluaineisto. Aineistonkeruun kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan Maaseuturahaston kehittämishankkeita rahoittavat tahot, joita ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Leader-ryhmät.
 
Opinnäytetyöhön haetaan yhtä tekijää. Opinnäytetyöstä maksetaan palkkio. 
 
Toimeksiantaja Vaikuttavuus Esiin -hanke, Harri Kontio, harri.kontio[at]nousevarannikkoseutu.fi.
 
Yhteydenotot: satu.valijarvi[at]oamk.fi                                                                                             
                                                                                                                                                            19.02.20

4H-järjestö tarjoaa opinnäytetyön aiheita Ysit töihin -hankkeessa

4H-järjestö on rakentamassa Ysit töihin -toimintamallia alle 18-vuotiaiden nuorten työllistymisen edistämiseksi. Kohderyhmänä on erityisesti 9. luokkalaiset. Ysit töihin -mallissa parannetaan nuorten työllisyyttä tarjoamalla heille valmennusta ja koulutusta sekä opettamalla talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja.

Tarjoamme 4H-yhdistyksissä ammattikorkeakouluopiskelijoille opinnäytetyönaiheita Ysit töihin -hankkeessa. Hankkeessa koulutetaan nuoria yrittäjyyteen, henkilökohtaisen talouden hallintaan ja työelämätaitoihin liittyvissä asioissa.
 
Lue lisää

12.02.20

Agrologien Liitto tarjoaa opinnäytetyö / projektityön aiheita 

Agrologien Liiton opinnäytetyön aiheet ovat pääosin yhdistystoimintaan ja Agrologien Liiton työkenttään liittyviä kyselyitä ja selvityksiä, mutta joukkoon mahtuu myös toiminnallisempi ehdotus. Voit myös ehdottaa omaa ideaa Agrologien Liittoon opinnäytetyöksi. Osa ehdotuksista voi toimia myös projektityönä useamman oppilaan yhteisesti toteuttamana.

Agrologien Liitto ei lähtökohtaisesti maksa rahallista korvausta opinnäytetyöstä, mutta sovittaessa osallistumme esim. postitus tms. kuluihin. Lisäksi Agrologien Liitto tarjoaa käytännönläheisen työelämäyhteyden, verkostot ja asiantuntemuksensa työssä hyödynnettäväksi.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Anne Laitinen puh. 050 5143 711 tai etunimi.sukunimi(at)luva.fi

Agrologikoulutus ja sen vastaavuus työelämään

 • Muuttuvan yhteiskunnan vaatimukset, muutokset koulutuksessa, opetusmetodeissa ja -välineissä sekä oppisisällöissä
 • Kartoitus agrologikoulutuksessa tapahtuneiden muutosten vaikutusta, agrologien sijoittumista työelämään ja koulutuksen vastaavuutta työelämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin.
 • Vertailuaineistona opinnäytetyö v. 1988 Mustialasta

Valmistuneiden agrologien jatko- ja täydennyskoulutustarpeet

 • Kysely jonkin aikaa työelämässä olleille agrologeille tärkeimmistä koulutuksen osa-alueista
 • Yhden tai useamman vuosikurssin tarkempi tarkastelu
 • Mitkä agrologikoulutuksen osa-alueet ovat olleet tärkeimmät omassa työssä?
 • Mistä osa-alueista tarvitsee nykyisessä työssä jatkokoulutusta tai mitä pitäisi sisällyttää osaksi agrologikoulutusta?
 • Mahdollisesti alueellisten erojen (/eri profiililla olevat oppilaitokset) selvittäminen.

Agrologien palkkauskehitys valitulla toimialalla

 • Tausta-aineistona agrologien palkkausselvitys
 • Agrologien ammattijakaumaa seurattu liitossa vuodesta 1961 alkaen
 • Tavoitteena liiton palkkausselvitystä täydentävä työ
 • Yksittäisen toimialan tarkastelu
 • Peilaus esim. yhteiskunnallisesta kehityksestä

Kuuhanmäen kesäpaikka

 • Kuuhanmäki sijaitsee Heinolassa pienen järven rannalla. Kokonaisuus käsittää kaksi aittaa, sauna- ja tuparakennuksen ja kesäkeittiön. Paikka on ollut liiton jäsenten vapaassa käytössä maksutta ”nopein ehtii ensin ”-periaatteella ja siirtyy kesällä 2020 varausjärjestelmään.

Opinnäytetyössä kolmen eri toimintamallin vertailu ja taustoitus. Miten paikka saataisiin aktiivisempaan käyttöön palvelemaan laajempaa joukkoa jäsenistöä?

 • Toimenpiteitä mm.           
 • lyhyt kuvaus tilasta rakennuksineen ja sen historiasta
 • kuvaus nykyisestä käytöstä
 • palautekysely käyttäjille / potentiaalisille käyttäjille
 • kolme ehdotusta toimintatavoiksi tilojen käytölle jatkossa ja niiden vertailu
 • ehdotuksissa voi huomioida mm. vaikutukset kävijämäärään, mahdollisen hinnoittelun vaikutukset, viestintäkanavat, varausjärjestelmät, tarvittavat muutokset jne
tai opinnäytetyönä toiminnallinen tapahtuma agrologiteeman ympärille Kuuhanmäessä
14.1.2020

Puun käytön lisääminen maatalousrakentamisessa

Utajärven yrityspuisto ja yrittäjä Jukka Piirala ovat toimeksiantajana opinnäytetyöaiheessa, jossa selvitetään puun käytön lisäämismahdollisuuksia maatalousrakentamisessa. Erityisesti betonin korvaaminen puulla nykyistä enemmän kiinnostaa, koska puu sitoo hiiltä pitkiksi ajoiksi, on materiaalina kevyt ja on muokattavissa. Opinnäytetyö voisi olla esimerkiksi selvitys siitä, miten puuta voidaan hyödyntää kosteissa olosuhteissa ja mitä rakenteita puulla voidaan maataloudessa toteuttaa. Opinnäytetyöstä ollaan valmiita maksamaan pieni palkkio.

 Yhteydenotot:
 
   Ritva Imppola, projektikoordinaattori
   Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
   Luonnonvara-ala
   Kotkantie 1
   90250 Oulu
    p. 040 5484024
 
    email: ritva.imppola(at)oamk.fi                                                                                                 14.1.2020
   

Opastauluja Hupisaareen

Luonnonvarakeskuksen EAKR-rahoitteisessa hankkeessa: ”HUBI- Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana (2018-2020)” suunnitellaan opastauluja Hupisaaren ympäristöön. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkikeskustan vetovoimaisuutta (matkailu), ympäristötietoisuutta (ympäristökasvatus) sekä tiedonvälitystä (reaaliaikainen tiedonsiirto). 

Hanke tarjoaa opastaulujen suunnittelua opiskelijatyöksi. Se voidaan toteuttaa joko opinnäytetyönä tai henkilökohtaisena projektina. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä: Hanna Laurell, hanna.laurell(at)oamk.fi tai puh. 0505983086.

13.1.2020 

POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT: Kyläohjelman päivitys

Hei,

Oletko kiinnostunut toimeksiannosta, jossa päivitetään Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma? Työssä tulisi selvittää myös se miten nuoret saataisiin mukaan kylien kehittämiseen. Lisäksi toiveena on laskea kylissä tehtävän vapaaehtoistyön määrää ja arvoa.  Työhön tarvittaisiin ainakin pari opinnäytetyöntekijää. Linkin takana on nykyinen ohjelma:

https://www.ppkylat.fi/uusi-kylaohjelma-2015-2020/

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!
Matti Järvi  tai Paula Syri


Projektiopintojen aiheita


 

Opastauluja Hupisaareen

Luonnonvarakeskuksen EAKR-rahoitteisessa hankkeessa: ”HUBI- Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana (2018-2020)” suunnitellaan opastauluja Hupisaaren ympäristöön. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkikeskustan vetovoimaisuutta (matkailu), ympäristötietoisuutta (ympäristökasvatus) sekä tiedonvälitystä (reaaliaikainen tiedonsiirto). 

Hanke tarjoaa opastaulujen suunnittelua opiskelijatyöksi. Se voidaan toteuttaa joko opinnäytetyönä tai henkilökohtaisena projektina. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä: Hanna Laurell, hanna.laurell(at)oamk.fi tai puh. 0505983086.

13.1.2020 

Kotimaisten hyönteistuotantoketjujen taloustarkastelu


Kiinnostaako itsenäinen tekeminen lammasteeman ympärillä?
Nyt olisi hyvä mahdollisuus tehdä henkilökohtaisia projektiopintoja lampolassa/lampoloissa vierailemalla. Tehtävänkuvaan kuuluu yhdessä sovitun teeman (lampolan vuosikello, ruokinta, yms) käsikirjoitus ja sopivan tilan/tilojen haku, sekä video- ja kuvamateriaalin hankinta ja editointi.
 Lopputuloksena on videoita, joita voidaan käyttää materiaalina toisen asteen siltaopinnoista.
Videoiden pitäisi olla valmiina alkukesään mennessä.
Lisätietoja aiheesta
Titta Järveläinen (titta.jarvelainen(at)oamk.fi)